Savannah Drakes - Washington
Savannah Drakes - Washington
Alena Renay - New Jersey
Alena Renay - New Jersey
Ruby - Colorado Springs
Ruby - Colorado Springs
Sydney - New Hampshire
Sydney - New Hampshire
Sawyer - Bombay Beach, California
Sawyer - Bombay Beach, California
Maria - Crescent Beach, Maine
Maria - Crescent Beach, Maine
Cottonwood Paper Mill, Utah
Cottonwood Paper Mill, Utah
Alyssa - Westborough State Hospital, Massachusetts
Alyssa - Westborough State Hospital, Massachusetts